Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 39/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Uchwała Nr 38/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Uchwała Nr 37/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 37/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)" w ramach Działania 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 

Uchwała Nr 36/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 36/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)" w ramach Działania 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 

Uchwała Nr 35/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Mokre gm. Żyraków.
 

Uchwała Nr 34/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 34/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert 2019.
 

Uchwała Nr 33/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 32/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 31/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2019 rok.

Poprawiony (poniedziałek, 04 lutego 2019 14:35)

 

Uchwała Nr 30/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 

Uchwała Nr 29/2019 z 30 stycznia 2019

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na 2019 rok.
 

Uchwała Nr 28/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego w sprawach dotyczących programu Erazmus+ w ramach Akcji: Mobilność edukacyjna, typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry - 1 luty 2019 rok, tytuł projektu: Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy.
 

Uchwała Nr 27/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszystkich sprawach dotyczących programu Erazmus+ w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pt. "Uczniowie Kopernika na europejskim rynku pracy - staże w Niemczech".
 

Uchwała Nr 26/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszystkich sprawach dotyczących programu Erazmus+, w związku z realizacją projektu "Praktyka zagraniczna dla kariery zawodowej "PTAC", realizowanej w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 25/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego położonej w Straszęcinie.
 

Uchwała Nr 24/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych i osuwisk w infrastrukturze Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 23/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 23/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku o umorzenie opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.
 

Uchwała Nr 22/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew na pniu wraz z ich mechaniczną wycinką w pasach drogowych przy drogach powiatowych.
 

Uchwała Nr 21/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu i zakresu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2019.
 

Uchwała Nr 20/2019 z 22 stycznia 2019

Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinny dom dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
 

Uchwała Nr 19/2019 z 9 stycznia 2019

Uchwała Nr 19/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu do części nieruchomości własności Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
 

Uchwała Nr 18/2019 z 9 stycznia 2019

Uchwała Nr 18/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu do części nieruchomości własności Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 17/2019 z 9 stycznia 2019

Uchwała Nr 17/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Dębickiego w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany umów dot. dofinansowania ze środków PFRON oraz wspólfinansowania ze środków samorządu powiatowego działalności WTZ z podmiotami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 

Uchwała Nr 16/2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień dot. przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w niektórych jednostkach organizacyjnych powiatu.
 

Uchwała Nr 15/2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownkom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 14/2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Dębickiego w sprawach dot. programu Erasmus+, typ akcji Kształcenie i szkolenie zawodowe: "Mobilność edukacyjna" na rok konkursowy 2019.
 

Uchwała Nr 13/2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania w całości upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 12/2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Dębickiego w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany umów z podmiotami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej dot. realizacji programu "Zajęcia klubowe w WTZ", finansowanego ze środków PFRON.
 

Uchwała Nr 11/2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 r.
 

Uchwała Nr 10/2018 z 14 grudnia 2018

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia prawa własności do części nieruchomości na rzecz Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 9/2018 z 14 grudnia 2018

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 
Więcej artykułów…
Gminy