Organizacje pozarządowe

I Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2019

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach I Otwartego Konkursu Ofert 2019 ogłoszonego 31 stycznia 2019 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2019 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

I OTWARTY KONKURS OFERT 2019

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr LI.325.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych
z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w tym organizacji sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promowania i organizowania wolontariatu,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019 r.

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY
 

OFERTA Ludowego Klubu Sportowego Paszczyniak w Paszczynie - TRYB UPROSZCZONY

Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak w Paszczynie w dniu 22 stycznia 2019 r. złożył ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. I Powiatowy Zimowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci w Paszczynie.

W terminie do 29 stycznia 2019 r. do godziny 15:00 można składać uwagi do oferty do Starostwa Powiatowego w Dębicy drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (decyzduje data wpływu).

ZOBACZ OFERTĘ
 

ROZSTRZYGNIĘCIE Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. przyznano dotacje finansowe w ramach Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 

INFORMACJA dla Stowarzyszeń i Fundacji - wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2019r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą – informujemy o zmienionym zakresie podmiotowym instytucji obowiązanych objętych przepisami ustawy.

Stosowanie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustawiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 2016r. poz. 40, z 2017 r. poz. 1909 oraz 2018 r. poz. 723), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. oraz z 2018 r. poz. 723), w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce, zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Nie należy tego obowiązku przenosić na relacje z innymi klientami lub na inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy) fundacja lub stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną i w takim zakresie powinna realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

- STAROSTA  DĘBICKI -

Poprawiony (wtorek, 04 grudnia 2018 13:50)

 
Więcej artykułów…
Gminy